ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยะลา เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านปาโจ
440012 136 ขนาดกลาง 68,020 68,020
2
 บ้านลือมุ
440206 198 ขนาดกลาง 70,000 70,000
3
 บ้านยะลา
440013 292 ขนาดกลาง 75,000 75,000
4
 บ้านปงตา
440138 149 ขนาดกลาง 75,000 75,000
5
 บ้านตลาดลำใหม่
440041 206 ขนาดกลาง 10,000 35,000 45,000
6
 บ้านสาคอ
440025 118 ขนาดเล็ก 30,000 55,000 85,000
7
 นิบงชนูปถัมภ์
440021 2480 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 175,000 228,020 90,000 493,020

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net