ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านป่าทุ่ง
300231 208 ขนาดกลาง 14,000 27,000 41,000
2
 บ้านตือเบาะ
300301 245 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
 บ้านตะโละแมะนา
300303 127 ขนาดกลาง 30,000 10,000 35,000 75,000
4
 บ้านวังไชย
300238 102 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 119,000 122,000 35,000 276,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net