ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านน้ำใส
300102 480 ขนาดใหญ่ 48,000 27,000 75,000
2
 บ้านปาลัส
300108 176 ขนาดกลาง 18,800 25,000 9,600 53,400
3
 บ้านคลองหิน
300046 116 ขนาดเล็ก 30,000 50,000 80,000
4
 บ้านควนลาแม
300040 148 ขนาดกลาง 27,500 10,500 38,000
5
 บ้านแขนท้าว
300106 74 ขนาดเล็ก 9,900 75,100 85,000
6
 บ้านถนน
300105 218 ขนาดกลาง 12,500 62,500 75,000
7
 บ้านท่าเรือ
300063 170 ขนาดกลาง 40,442 34,558 75,000
8
 ตลาดนัดต้นมะขาม
300141 204 ขนาดกลาง 33,000 19,500 22,500 75,000
9
 บ้านคางา
300157 154 ขนาดกลาง 5,000 33,000 37,000 75,000
10
 บ้านราวอ
300114 107 ขนาดเล็ก 20,000 20,000 20,000 60,000
11
 บ้านด่าน
300109 71 ขนาดเล็ก 45,250 30,150 9,600 85,000
12
 บ้านคูระ
300326 98 ขนาดเล็ก 15,470 25,000 33,600 74,070
13
 บ้านนาค้อใต้
300044 111 ขนาดเล็ก 20,000 40,000 25,000 85,000
14
 บ้านควนโนรี
300050 82 ขนาดเล็ก 15,200 27,800 43,000
15
 บ้านกาแลสะนอ
300137 136 ขนาดกลาง 75,000 75,000
16
 บ้านบากง
300146 123 ขนาดกลาง 13,000 41,000 21,000 75,000
17
 ชุมชนบ้านต้นสน
300160 336 ขนาดใหญ่ 37,000 30,000 67,000
18
 บ้านต้นทุเรียน
300151 204 ขนาดกลาง 36,540 38,460 75,000
19
 บ้านต้นโตนด
300320 18 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
20
 บ้านควนหยี
300118 20 ขนาดเล็ก 1,260 10,500 25,000 36,760
21
 บ้านประจัน
300154 213 ขนาดกลาง 37,773 37,227 75,000
22
 บ้านโคกเหรียง
300317 92 ขนาดเล็ก 7,600 27,800 49,600 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 521,735 551,577 478,918 1,552,230

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net