ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านต้นสน
340247 126 ขนาดกลาง 75,000 75,000
2
 บ้านปากพล
340238 119 ขนาดเล็ก 50,000 25,000 75,000
3
 บ้านหาดไข่เต่า
340246 407 ขนาดใหญ่ 2,600 45,000 47,600
4
 วัดนาปะขอ
340239 67 ขนาดเล็ก 57,300 57,300
5
 วัดควนขี้แรด
340174 105 ขนาดเล็ก 45,000 5,000 50,000
6
 บ้านควนประกอบ
340168 349 ขนาดใหญ่ 73,600 73,600
7
 บ้านหน้าวัง
340163 146 ขนาดกลาง 15,300 20,600 21,000 56,900
8
 อนุบาลกงหรา
340161 205 ขนาดกลาง 33,500 33,500
9
 วัดหวัง
340172 137 ขนาดกลาง 75,000 75,000
10
 สามัคคีอนุสรณ์
340162 151 ขนาดกลาง 34,200 34,200
11
 วัดควนเพ็ง
340212 165 ขนาดกลาง 45,000 45,000
12
 บ้านทุ่งนารี
340213 502 ขนาดใหญ่ 74,900 74,900
13
 วัดควนเคี่ยม
340202 116 ขนาดเล็ก 50,000 50,000
14
 วัดท่าดินแดง
340204 147 ขนาดกลาง 5,800 39,200 45,000
15
 บ้านหัวช้าง
340176 161 ขนาดกลาง 31,200 33,800 65,000
16
 บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
340059 200 ขนาดกลาง 74,800 74,800
17
 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
340061 98 ขนาดเล็ก 20,000 30,000 35,000 85,000
18
 วัดควนสามโพธิ์
340075 65 ขนาดเล็ก 6,500 23,500 55,000 85,000
19
 วัดท่าควาย
340078 134 ขนาดกลาง 75,000 75,000
20
 บ้านดอนประดู่
340133 180 ขนาดกลาง 75,000 75,000
21
 วัดหัวควน
340128 230 ขนาดกลาง 8,400 66,500 74,900
22
 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
340131 480 ขนาดใหญ่ 46,300 28,700 75,000
23
 อนุบาลปากพะยูน
340125 528 ขนาดใหญ่ 9,000 32,400 33,600 75,000
24
 บ้านควนนกหว้า
340138 153 ขนาดกลาง 25,000 50,000 75,000
25
 บ้านเกาะหมาก
340151 119 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
26
 วัดโรจนาราม
340150 73 ขนาดเล็ก 29,560 55,440 85,000
27
 บ้านเกาะเสือ
340152 72 ขนาดเล็ก 42,000 31,000 12,000 85,000
28
 บ้านทะเลเหมียง
340136 159 ขนาดกลาง 10,500 64,500 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 549,860 917,040 415,800 1,882,700

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net