ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านควนกุฎ
340009 51 ขนาดเล็ก 47,500 36,000 83,500
2
 วัดประดู่ทอง
340011 32 ขนาดเล็ก 28,500 28,500 57,000
3
 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
340043 131 ขนาดกลาง 24,600 39,800 64,400
4
 บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
340044 93 ขนาดเล็ก 17,500 26,000 36,400 79,900
5
 วัดท่าสำเภาใต้
340045 130 ขนาดกลาง 26,700 6,000 6,000 38,700
6
 วัดควนถบ
340005 112 ขนาดเล็ก 70,000 70,000
7
 วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
340001 150 ขนาดกลาง 49,200 49,200
8
 วัดควนแพรกหา
340110 139 ขนาดกลาง 27,200 47,800 75,000
9
 วัดเขาทอง
340102 182 ขนาดกลาง 75,000 75,000
10
 บ้านเหรียงงาม
340192 116 ขนาดเล็ก 65,800 19,200 85,000
11
 บ้านสวนโหนด
340196 122 ขนาดกลาง 20,000 20,000 20,000 60,000
12
 บ้านตลิ่งชัน
340220 187 ขนาดกลาง 6,300 68,700 75,000
13
 วัดร่มเมือง
340248 222 ขนาดกลาง 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 431,100 270,600 186,000 887,700

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net