ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
  บ้านบางหัก
080183 61 ขนาดเล็ก 20,000 20,000 40,000
2
 บ้านตลาดเนินหิน
080268 163 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
  บ้านขุนชำนาญ
080275 152 ขนาดกลาง 34,900 34,900
4
 บ้านเขาสัตตพรหม
080303 92 ขนาดเล็ก 35,000 50,000 85,000
5
  วัดโคกเพลาะ
080126 41 ขนาดเล็ก 51,700 27,500 79,200
6
 ไทยรัฐวิทยา42
080159 193 ขนาดกลาง 63,000 63,000
7
 วัดแหลมแค
080184 277 ขนาดกลาง 30,000 30,000
8
 วัดพานทอง
080168 375 ขนาดใหญ่ 31,700 17,400 8,400 57,500
9
  บ้านหนองเกตุ
080264 346 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
10
 วัดหนองแช่แว่น
080169 181 ขนาดกลาง 35,000 24,000 6,000 65,000
11
  สวนป่าคลองตาเพชรบน
080285 84 ขนาดเล็ก 69,000 16,000 85,000
12
 อนุบาลบ่อทอง
080280 1342 ขนาดใหญ่ 50,000 50,000
13
  วัดแก้วศิลาราม
080135 230 ขนาดกลาง 74,600 74,600
14
  บ้านทุ่งน้อย
080270 98 ขนาดเล็ก 73,000 12,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 375,400 215,000 308,800 899,200

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net