ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สตูล

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านทางงอ
560134 94 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
2
 ผังปาล์ม 4
560157 94 ขนาดเล็ก 13,100 31,900 40,000 85,000
3
 บ้านแป-ระเหนือ
560144 281 ขนาดกลาง 43,000 8,000 24,000 75,000
4
 ผังปาล์ม 1
560154 164 ขนาดกลาง 42,500 32,500 75,000
5
 สมาคมเลขานุการสตรี 3
560153 167 ขนาดกลาง 10,000 20,000 30,000
6
 บ้านบารายี
560116 100 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
7
 บ้านทุ่งมะปรัง
560136 130 ขนาดกลาง 10,000 45,000 55,000
8
 บ้านห้วยไทร
560048 44 ขนาดเล็ก 20,000 65,000 85,000
9
 บ้านหาญ
560067 51 ขนาดเล็ก 59,400 15,600 75,000
10
 บ้านท่าชะมวง
560055 165 ขนาดกลาง 43,000 16,000 16,000 75,000
11
 นิคมพัฒนาผัง 20
560164 124 ขนาดกลาง 1,500 52,500 21,000 75,000
12
 บ้านคลองน้ำเค็ม
560046 143 ขนาดกลาง 33,700 41,250 74,950
13
 บ้านลาหงา
560070 344 ขนาดใหญ่ 3,090 71,880 74,970
14
 บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114
560082 104 ขนาดเล็ก 39,970 39,970
15
 อนุบาลมะนัง
560161 372 ขนาดใหญ่ 2,000 51,000 22,000 75,000
16
 บ้านกาลันยีตัน
560030 87 ขนาดเล็ก 50,000 30,000 80,000
17
 บ้านมะหงัง
560123 63 ขนาดเล็ก 50,000 50,000
18
 อนุบาลทุ่งหว้า
560106 471 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
19
 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
560034 321 ขนาดใหญ่ 18,300 6,160 6,800 31,260
20
 บ้านควนล่อน
560097 94 ขนาดเล็ก 35,000 30,000 20,000 85,000
21
 บ้านปลักหว้า
560141 104 ขนาดเล็ก 19,000 30,000 49,000
22
 บ้านควนโต๊ะเหลง
560130 133 ขนาดกลาง 10,000 45,000 55,000
23
 อนุบาลเมืองสตูล
560001 296 ขนาดกลาง 17,600 57,400 75,000
24
 บ้านทุ่งพัฒนา
560133 73 ขนาดเล็ก 9,365 47,135 28,500 85,000
25
 บ้านทางยาง
560151 94 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
26
 บ้านโคกพะยอม
560057 93 ขนาดเล็ก 12,640 16,100 39,900 68,640
27
 บ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์
560088 143 ขนาดกลาง 50,180 50,180
28
 บ้านอุได
560102 102 ขนาดเล็ก 38,770 5,040 41,190 85,000
29
 บ้านท่ายาง
560072 61 ขนาดเล็ก 41,390 33,600 74,990
รวมเงินทั้งสิ้น 501,235 986,555 526,170 2,013,960

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net