ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สงขลา เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านสะพานเคียน
550305 153 ขนาดกลาง 75,000 75,000
2
 บ้านลำชิง
550293 277 ขนาดกลาง 60,200 14,800 75,000
3
 บ้านพอบิด
550285 39 ขนาดเล็ก 45,000 45,000
4
 บ้านควนไม้ไผ่
550260 23 ขนาดเล็ก 57,000 16,000 73,000
5
 บ้านโคกม้า
550235 113 ขนาดเล็ก 84,000 84,000
6
 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ
550268 104 ขนาดเล็ก 7,000 78,000 85,000
7
 บ้านม้างอน
550241 232 ขนาดกลาง 35,400 5,100 34,500 75,000
8
 บ้านนนท์
550232 62 ขนาดเล็ก 1,200 46,500 20,000 67,700
9
 บ้านเกาะค่าง
550369 298 ขนาดกลาง 75,000 75,000
10
 บ้านเกาะแลหนัง
550227 156 ขนาดกลาง 5,000 3,600 25,000 33,600
11
 บ้านบ่อเตย
550185 128 ขนาดกลาง 40,000 25,000 10,000 75,000
12
 บ้านโคกพยอม
550212 60 ขนาดเล็ก 15,000 40,000 20,000 75,000
13
  วัดคลองยอ
550208 302 ขนาดใหญ่ 10,000 30,000 25,000 65,000
14
 บ้านทําเนียบ
550321 136 ขนาดกลาง 51,800 2,500 54,300
15
 บ้านนาม่วง
550317 69 ขนาดเล็ก 63,000 22,000 85,000
16
 บ้านโคกสิเหรง
550325 231 ขนาดกลาง 43,000 43,000
รวมเงินทั้งสิ้น 325,600 335,700 424,300 1,085,600

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net