ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สงขลา เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหินผุด
550069 108 ขนาดเล็ก 7,700 49,800 27,000 84,500
2
 เสนาณรงค์วิทยา
550031 164 ขนาดกลาง 54,100 20,900 75,000
3
 วัดโคกสมานคุณ
550061 304 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
4
 บ้านห้วยลึก
550408 58 ขนาดเล็ก 25,000 30,000 30,000 85,000
5
 บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
550058 154 ขนาดกลาง 75,000 75,000
6
 ท่าจีนอุดมวิทยา
550039 292 ขนาดกลาง 26,700 48,000 74,700
7
 บ้านพรุพ้อ
550155 126 ขนาดกลาง 75,000 75,000
8
 บ้านฉลุง
550065 460 ขนาดใหญ่ 25,000 50,000 75,000
9
 บ้านโคกพยอม
550482 89 ขนาดเล็ก 55,000 55,000
10
  วัดคลองแห
550044 258 ขนาดกลาง 35,000 40,000 75,000
11
 บ้านท่าไทร
550055 53 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
12
 บ้านทุ่งจัง
550024 39 ขนาดเล็ก 62,700 21,900 84,600
13
 บ้านปลายละหาน
550164 99 ขนาดเล็ก 55,000 30,000 85,000
14
 วัดท่าเมรุ
550425 48 ขนาดเล็ก 22,500 11,000 15,900 49,400
15
 วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา)
550400 261 ขนาดกลาง 75,000 75,000
16
 วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198
550023 109 ขนาดเล็ก 10,700 30,800 41,500
17
 บ้านโคกเมา
550431 536 ขนาดใหญ่ 12,900 12,900
18
 วัดท่านางหอม
550037 113 ขนาดเล็ก 43,500 43,500
19
 บ้านคลองหอยโข่ง
550474 149 ขนาดกลาง 42,000 42,000
20
 บ้านบึงพิชัย
550060 118 ขนาดเล็ก 35,000 50,000 85,000
21
 บ้านคลองเปล
550033 9 ขนาดเล็ก 32,900 20,100 53,000
22
 บ้านหน้าวัดโพธิ์
550473 430 ขนาดใหญ่ 20,000 20,000
รวมเงินทั้งสิ้น 575,600 492,700 357,800 1,426,100

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net