ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สงขลา เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดแจ้ง
550098 78 ขนาดเล็ก 84,300 84,300
2
 วัดหัวคุ้ง
550085 76 ขนาดเล็ก 28,900 28,900
3
 วัดวาส
550455 82 ขนาดเล็ก 35,200 35,200
4
 วัดห้วยพุด
550457 100 ขนาดเล็ก 14,500 35,000 7,500 57,000
5
 บ้านดอนแบก
550082 119 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
6
 วัดชะแล้
550465 248 ขนาดกลาง 75,000 75,000
7
 วัดโลกา
550440 166 ขนาดกลาง 40,000 35,000 75,000
8
 วัดแหลมวัง
550129 64 ขนาดเล็ก 28,700 44,700 73,400
9
 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220
550138 116 ขนาดเล็ก 59,000 59,000
10
 วัดทุ่งหวังใน
550004 204 ขนาดกลาง 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 187,100 234,200 226,500 647,800

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net