ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ระนอง

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านนกงาง
460006 445 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
2
 บ้านหินดาด
460029 66 ขนาดเล็ก 10,850 19,850 44,000 74,700
3
 บ้านเกาะสินไห
460019 337 ขนาดใหญ่ 28,700 9,500 36,800 75,000
4
 บ้านคลองของ
460003 83 ขนาดเล็ก 38,400 26,600 20,000 85,000
5
 บ้านเกาะช้าง
460024 81 ขนาดเล็ก 25,000 55,000 5,000 85,000
6
 บ้านขจัดภัย
460002 309 ขนาดใหญ่ 15,000 15,000
7
 บ้านเกาะเหลา
460023 58 ขนาดเล็ก 26,000 8,100 50,700 84,800
8
 บ้านบกกราย
460052 35 ขนาดเล็ก 12,000 20,000 32,000
9
 บ้านปลายคลอง
252818 99 ขนาดเล็ก 34,900 42,750 77,650
10
 บ้านดอนกลาง
460048 40 ขนาดเล็ก 83,900 83,900
11
 บ้านบางเบน
460067 347 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
12
 บ้านละอุ่นใต้
460079 133 ขนาดกลาง 14,400 36,600 24,000 75,000
13
 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)
460090 335 ขนาดใหญ่ 0 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 280,250 377,300 255,500 913,050

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net