ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านควนสูง
640455 320 ขนาดใหญ่ 15,000 47,500 62,500
2
 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
640518 231 ขนาดกลาง 17,630 17,630
3
 บ้านห้วยทรายทอง
640459 103 ขนาดเล็ก 80,400 80,400
4
 บ้านนาควน
640302 83 ขนาดเล็ก 60,000 20,000 80,000
5
 บ้านเมรัย
640387 252 ขนาดกลาง 30,900 44,100 75,000
6
 บ้านโคกมะม่วง
640386 230 ขนาดกลาง 17,750 17,750
7
 บ้านบางปาน
640525 158 ขนาดกลาง 57,620 7,300 64,920
8
 บ้านคลองโร
640159 121 ขนาดกลาง 15,000 32,000 18,000 65,000
9
 บ้านควนปราง
640456 102 ขนาดเล็ก 17,000 33,000 25,000 75,000
10
 บ้านทุ่งหญ้าแดง
640390 102 ขนาดเล็ก 71,000 14,000 85,000
11
 บ้านปากหาน
640458 61 ขนาดเล็ก 17,000 33,000 25,000 75,000
12
 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
640477 1006 ขนาดใหญ่ 71,570 71,570
13
 วัดสองแพรก
641 176 ขนาดกลาง 26,000 24,000 50,000
14
 วัดบางกำยาน
640394 103 ขนาดเล็ก 10,000 31,000 44,000 85,000
15
 บ้านเขานิพันธ์
640447 70 ขนาดเล็ก 2,400 20,600 23,000
16
 บ้านห้วยล่วง
640296 68 ขนาดเล็ก 60,000 20,000 80,000
17
 บ้านคลองปราบ
640310 51 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
18
 บ้านส้อง
640472 266 ขนาดกลาง 21,450 6,000 40,890 68,340
19
 บ้านไสท้อน
640369 239 ขนาดกลาง 51,500 23,500 75,000
20
 ทรัพย์ทวี
640514 134 ขนาดกลาง 18,200 15,000 33,200
21
 บ้านวังหิน
640311 91 ขนาดเล็ก 87,300 87,300
22
 บ้านคลองยา
640511 61 ขนาดเล็ก 20,000 20,000
23
 วัดไทรโพธิ์งาม
640321 59 ขนาดเล็ก 74,500 10,500 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 306,050 846,570 308,990 1,461,610

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net