ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านวังผักแว่น
640533 151 ขนาดกลาง 30,000 45,000 75,000
2
 บ้านห้วยตาหมิง
640184 201 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
 บ้านพังกาญจน์
640338 203 ขนาดกลาง 24,600 24,600
4
 วัดวิโรจนาราม
640186 158 ขนาดกลาง 73,500 73,500
5
 บ้านปากทำเรียง
640124 102 ขนาดเล็ก 44,300 24,500 68,800
6
 บ้านเหนือน้ำ
640209 34 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
7
 วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)
431540 42 ขนาดเล็ก 59,600 59,600
8
 บ้านคลองไม้แดง
640188 444 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
9
 บ้านย่านยาว
640140 80 ขนาดเล็ก 17,500 28,000 45,500
10
 บ้านน้ำราด
640147 259 ขนาดกลาง 75,000 75,000
11
 วัดน้ำหัก
640143 142 ขนาดกลาง 50,000 25,000 75,000
12
 บ้านหินดาน
640142 106 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
13
 วัดนิลาราม
640144 110 ขนาดเล็ก 17,500 56,300 73,800
14
 บ้านปลายคลอง
640397 180 ขนาดกลาง 75,000 75,000
15
 บ้านแม่แขก
640398 82 ขนาดเล็ก 18,260 36,640 54,900
16
 วัดตรีธาราราม
640419 52 ขนาดเล็ก 17,920 11,080 56,000 85,000
17
 บ้านเชี่ยวมะปราง
640530 70 ขนาดเล็ก 35,000 50,000 85,000
18
 วัดอรัญญาราม
640535 55 ขนาดเล็ก 31,600 31,600
19
 บ้านคลองชะอุ่น
640349 111 ขนาดเล็ก 84,900 84,900
20
 บ้านแสนสุข
640352 69 ขนาดเล็ก 25,000 60,000 85,000
21
 วัดพนม
640335 128 ขนาดกลาง 49,750 25,250 75,000
22
 บ้านพัฒนา
640500 271 ขนาดกลาง 75,000 75,000
23
 บ้านหน้าซึง
640253 63 ขนาดเล็ก 44,800 9,700 54,500
24
 บ้านควนรา
640239 61 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 347,220 969,790 364,690 1,681,700

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net