ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดสมัยคงคา
640095 138 ขนาดกลาง 27,000 27,000
2
 บ้านซอย 10
640004 81 ขนาดเล็ก 54,000 24,000 78,000
3
 บ้านปากกะแดะ
640067 140 ขนาดกลาง 60,000 15,000 75,000
4
 บ้านกำสนประชาสรรค์
640039 78 ขนาดเล็ก 15,000 45,000 10,000 70,000
5
 บ้านควนยูง
640002 209 ขนาดกลาง 65,000 10,000 75,000
6
 บ้านท่าเพชร
640009 130 ขนาดกลาง 30,000 45,000 75,000
7
 บ้านสุชน
640018 87 ขนาดเล็ก 50,000 10,000 25,000 85,000
8
 บ้านซอย 2
640003 124 ขนาดกลาง 30,000 17,000 16,000 63,000
9
 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
640034 121 ขนาดกลาง 2,400 22,600 49,000 74,000
10
 บ้านห้วยโศก
640085 146 ขนาดกลาง 5,000 34,000 25,000 64,000
11
 วัดบ้านใน
640077 152 ขนาดกลาง 75,000 75,000
12
 บ้านท่าเสาเภา
640066 71 ขนาดเล็ก 6,000 39,000 19,000 64,000
13
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
640227 151 ขนาดกลาง 33,250 41,750 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 323,650 398,350 178,000 900,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net