ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พังงา

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านตากแดด
330011 65 ขนาดเล็ก 26,050 58,950 85,000
2
 บ้านทุ่งดอน
330147 104 ขนาดเล็ก 63,600 10,000 8,000 81,600
3
 บ้านป่ายาง
330078 74 ขนาดเล็ก 57,000 28,000 85,000
4
 คุระบุรี
330049 916 ขนาดใหญ่ 20,000 25,000 30,000 75,000
5
 บ้านกะปง
330029 87 ขนาดเล็ก 45,000 40,000 85,000
6
 วัดช้างนอน
330171 161 ขนาดกลาง 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 83,600 163,050 239,950 486,600

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net