ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหนองไผ่แก้ว
080101 191 ขนาดกลาง 26,000 49,000 75,000
2
 วัดหนองบอนแดง
080088 77 ขนาดเล็ก 8,000 32,000 40,000
3
 บ้านชากพุดซา
080030 247 ขนาดกลาง 75,000 75,000
4
 บ้านหนองเขิน
080092 382 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
5
 ชุมชนวัดหนองรี
080035 650 ขนาดใหญ่ 18,400 40,400 58,800
รวมเงินทั้งสิ้น 109,000 125,400 89,400 323,800

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net