ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหนองพรานพุก
280162 270 ขนาดกลาง 74,700 74,700
2
 บ้านหนองพลับ
280176 249 ขนาดกลาง 54,000 21,000 75,000
3
 บ้านหนองตาเย็น
280148 217 ขนาดกลาง 24,000 51,000 75,000
4
 บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158
280139 159 ขนาดกลาง 72,200 72,200
5
 อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)
280234 136 ขนาดกลาง 6,000 60,000 66,000
6
 บ้านใหม่
280216 50 ขนาดเล็ก 10,000 30,000 20,000 60,000
7
 บ้านหนองเป่าปี่
280229 69 ขนาดเล็ก 2,000 48,100 50,100
8
 บ้านสำโหรง
280045 89 ขนาดเล็ก 49,940 49,940
9
 วัดดอนยายหนู
280065 161 ขนาดกลาง 35,000 40,000 75,000
10
 บ้านเขาแดง
280063 123 ขนาดกลาง 24,000 21,500 45,500
รวมเงินทั้งสิ้น 149,000 342,240 152,200 643,440

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net