ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านทองอินทร์
280201 234 ขนาดกลาง 24,900 50,000 74,900
2
 อ่างทองพัฒนา
280090 62 ขนาดเล็ก 12,800 57,200 15,000 85,000
3
 บ้านหนองห้วยฝาด
280192 400 ขนาดใหญ่ 14,200 60,700 74,900
4
 วังมะเดื่อ
280018 165 ขนาดกลาง 75,000 75,000
5
 บ้านทุ่งสีเสียด
280194 122 ขนาดกลาง 75,000 75,000
6
 บ้านอ่างทอง
280091 183 ขนาดกลาง 25,000 25,000
7
 วัดกำมะเสน
280208 103 ขนาดเล็ก 51,700 33,300 85,000
8
 บ้านหนองฆ้อง
280189 42 ขนาดเล็ก 80,700 80,700
9
 พัฒนาประชานุเคราะห์
280038 286 ขนาดกลาง 49,900 49,900
10
 บ้านไร่บนสามัคคี
280199 182 ขนาดกลาง 75,000 75,000
11
 บ้านทองมงคล
280131 586 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 103,600 367,900 303,900 775,400

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net