ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านสามแพรก
370190 39 ขนาดเล็ก 15,000 15,000
2
 มิตรภาพที่ 34
370177 80 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
3
 บ้านเนินรัก
370052 192 ขนาดกลาง 37,610 37,610
4
 วัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)
370175 358 ขนาดใหญ่ 35,000 22,500 57,500
รวมเงินทั้งสิ้น 87,610 22,500 85,000 195,110

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net