ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรสงคราม

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านลาดใหญ่สามัคคี
580028 239 ขนาดกลาง 75,000 75,000
2
 บ้านตะวันจาก
580026 131 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)
580080 142 ขนาดกลาง 5,000 69,900 74,900
4
 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)
580006 190 ขนาดกลาง 19,500 55,500 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 24,500 275,400 0 299,900

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net