ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรสาคร

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านบางปิ้ง
590002 287 ขนาดกลาง 52,500 7,000 59,500
2
 วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง)
590022 161 ขนาดกลาง 4,200 70,400 74,600
3
 วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม)
590058 104 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
4
 อนุบาลสมุทรสาคร
590007 195 ขนาดกลาง 75,000 75,000
5
 อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)
590088 709 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
6
 วัดเจ็ดริ้ว
590102 435 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
7
 บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
590081 211 ขนาดกลาง 74,900 74,900
8
 วัดชัยมงคล
590053 131 ขนาดกลาง 74,900 74,900
รวมเงินทั้งสิ้น 356,500 162,400 75,000 593,900

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net