ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดด่านช้าง
630102 728 ขนาดใหญ่ 10,170 21,900 32,070
2
 วัดกกเต็น
630118 250 ขนาดกลาง 37,308 37,692 75,000
3
 บ้านหนองขาม
630443 84 ขนาดเล็ก 44,800 44,800
4
 บ้านทัพหลวง
630421 223 ขนาดกลาง 33,000 33,000
5
 วัดป่าสะแก
630162 223 ขนาดกลาง 72,000 72,000
6
 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
630132 872 ขนาดใหญ่ 65,000 65,000
7
 วัดสามเอก
630150 83 ขนาดเล็ก 20,000 20,000 45,000 85,000
8
 วัดหนองไผ่
630343 143 ขนาดกลาง 16,230 20,100 36,330
9
 วัดอู่ตะเภา
630160 124 ขนาดกลาง 45,000 45,000
10
 วัดวุ้งสุทธาวาส
630176 49 ขนาดเล็ก 23,900 46,900 70,800
11
 วัดบ้านสระ
630360 154 ขนาดกลาง 41,000 41,000
รวมเงินทั้งสิ้น 178,930 231,378 189,692 600,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net