ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดโภคาราม
630380 237 ขนาดกลาง 75,000 75,000
2
 วัดรางกร่าง
630286 224 ขนาดกลาง 50,000 50,000
3
 บ้านสระกระโจม
630086 241 ขนาดกลาง 5,000 20,000 25,000
4
 วัดเนินพระปรางค์
630285 112 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
5
 บ้านโป่งพรานอินทร์
630419 85 ขนาดเล็ก 12,270 72,730 85,000
6
 บ้านโป่ง
630294 77 ขนาดเล็ก 25,000 15,000 25,000 65,000
7
 บ้านเขากำแพง
630417 270 ขนาดกลาง 40,000 35,000 75,000
8
 วัดไผ่ขาด
630285 133 ขนาดกลาง 1,000 5,000 69,000 75,000
9
 บ้านโคกงูเห่า
630281 36 ขนาดเล็ก 25,000 20,000 25,000 70,000
10
 วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
630283 698 ขนาดใหญ่ 24,700 50,300 75,000
11
 วัดหนองยายทรัพย์
630399 110 ขนาดเล็ก 16,200 56,760 72,960
12
 วัดบ่อคู่
630400 41 ขนาดเล็ก 10,800 20,000 25,000 55,800
13
 วัดโพธิ์เขียว
630387 122 ขนาดกลาง 75,000 75,000
14
 บ้านหนองจิกรากข่า
630069 177 ขนาดกลาง 25,000 25,000
15
 วัดย่านซื่อ
630319 73 ขนาดเล็ก 30,000 45,000 10,000 85,000
16
 วัดลาดประทุมทอง
630331 88 ขนาดเล็ก 35,000 33,000 10,000 78,000
17
 บ้านดงกะเชา
630077 83 ขนาดเล็ก 14,600 58,400 73,000
18
 วัดเขาดีสลัก
630416 53 ขนาดเล็ก 6,050 20,420 58,530 85,000
19
 บ้านหนองกุฏิ
630385 73 ขนาดเล็ก 25,000 10,000 50,000 85,000
20
 บ้านบัวขาว
630295 43 ขนาดเล็ก 32,040 32,040
21
 วัดจันทราวาส
630373 154 ขนาดกลาง 54,850 54,850
22
 วัดใหม่บำรุงธรรม
630325 53 ขนาดเล็ก 40,000 35,000 75,000
23
 บ้านห้วยม้าลอย
630084 90 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
24
 บ้านหนองแหน
630379 64 ขนาดเล็ก 69,000 69,000
25
 วัดชีธาราม
630076 84 ขนาดเล็ก 16,000 42,480 12,000 70,480
26
 บ้านหนองวัลย์เปรียง
630296 62 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
27
 บ้านโคก 7 ลูก
630317 82 ขนาดเล็ก 20,000 43,000 63,000
28
 วัดทองประดิษฐ์
630321 353 ขนาดใหญ่ 21,000 12,000 42,000 75,000
29
 วัดท่าข้าม
630314 168 ขนาดกลาง 19,000 31,000 50,000
30
 บ้านดอนกลาง
630091 43 ขนาดเล็ก 23,000 35,500 58,500
31
 วัดใหม่สิทธาวาส
630397 111 ขนาดเล็ก 40,000 25,000 65,000
32
 วัดพรสวรรค์
630309 104 ขนาดเล็ก 4,950 80,000 84,950
33
 วัดบ้านกรวด
630073 75 ขนาดเล็ก 34,100 34,100
34
 วัดหนองหลอด
630085 105 ขนาดเล็ก 30,000 15,000 40,000 85,000
35
 บ้านดอนพุทรา
630413 42 ขนาดเล็ก 45,500 45,500
36
 บ้านดอนตำลึง
630304 448 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
37
 บ้านหนองแขม
630082 74 ขนาดเล็ก 10,000 25,000 35,000
38
 วัดสระกร่างเจริญธรรม
630382 1 ขนาดเล็ก 24,500 24,500
39
 วัดคลองตัน
630395 158 ขนาดกลาง 19,000 56,000 75,000
40
 วัดกกม่วง
630388 40 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
41
 บ้านสระหลวง
630080 79 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
42
 บ้านโคกหม้อ
630083 61 ขนาดเล็ก 54,180 54,180
43
 วัดหนองหลุม
630378 84 ขนาดเล็ก 25,340 49,650 74,990
44
 วัดบางสาม
630320 178 ขนาดกลาง 3,800 50,920 54,720
45
 วัดโพธิ์ทองเจริญ
630383 244 ขนาดกลาง 29,700 26,670 56,370
46
 วัดธัญญวารี
630068 30 ขนาดเล็ก 11,000 45,000 56,000
47
 วัดเวฬุวัน
630299 99 ขนาดเล็ก 30,000 20,000 5,000 55,000
48
 วัดหนองแจง
630093 210 ขนาดกลาง 70,110 70,110
49
 วัดบ้านหนองโอ่ง
630377 43 ขนาดเล็ก 19,000 11,940 24,000 54,940
50
 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
630329 183 ขนาดกลาง 16,700 41,360 58,060
51
 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
630332 118 ขนาดเล็ก 7,200 77,800 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 801,450 1,592,750 951,850 3,346,050

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net