ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
630033 117 ขนาดเล็ก 4,450 80,550 85,000
2
 วัดคันทด
630021 48 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
3
 วัดดอนบุบผาราม
630242 81 ขนาดเล็ก 12,260 60,370 72,630
4
 วัดลาดตาล
630032 283 ขนาดกลาง 75,000 75,000
5
 บางแม่หม้าย
630214 162 ขนาดกลาง 65,500 65,500
รวมเงินทั้งสิ้น 16,710 291,420 75,000 383,130

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net