ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดหนองปาตอง
070181 147 ขนาดกลาง 25,000 25,000
2
 บ้านท่าทองดำ
070255 301 ขนาดใหญ่ 40,000 40,000
3
 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
070255 301 ขนาดใหญ่ 21,410 20,000 41,410
4
 บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง)
070210 174 ขนาดกลาง 75,000 75,000
5
 บ้านอ่างตะแบก
070252 68 ขนาดเล็ก 21,500 51,940 11,560 85,000
6
 บ้านวังคู
070251 87 ขนาดเล็ก 50,000 50,000
รวมเงินทั้งสิ้น 67,910 186,940 61,560 316,410

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net