ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กระบี่

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านเสม็ดจวน
010190 149 ขนาดกลาง 28,000 17,000 10,000 55,000
2
 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2
010133 245 ขนาดกลาง 74,830 74,830
3
 บ้านเขาสามหน่วย
010068 37 ขนาดเล็ก 20,400 33,460 23,000 76,860
4
 บ้านมะม่วงเอน
010135 147 ขนาดกลาง 15,000 43,530 58,530
5
 บ้านห้วยสาร
010132 168 ขนาดกลาง 5,000 50,000 20,000 75,000
6
 บ้านคลองรั้ว
010214 27 ขนาดเล็ก 50,000 50,000
7
 บ้านหาดยาว
010219 41 ขนาดเล็ก 5,530 38,460 23,000 66,990
8
 ชุมชนวัดนาเหนือ
010094 72 ขนาดเล็ก 21,740 23,000 40,260 85,000
9
 บ้านหว่างคลอง
010008 66 ขนาดเล็ก 77,020 77,020
10
 คลองพน
010055 588 ขนาดใหญ่ 27,000 27,000
11
 วัดธรรมาวุธสรณาราม
010222 160 ขนาดกลาง 75,000 75,000
12
 บ้านห้วยลึก
010051 300 ขนาดกลาง 75,000 75,000
13
 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา
010138 62 ขนาดเล็ก 10,500 56,000 14,500 81,000
14
 บ้านคลองโตนด
010158 317 ขนาดใหญ่ 58,000 58,000
15
 บ้านควนแดง
010192 132 ขนาดกลาง 31,920 25,000 56,920
16
 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123
010034 61 ขนาดเล็ก 27,200 57,800 85,000
17
 บ้านนาปง
010228 142 ขนาดกลาง 75,000 75,000
18
 บ้านดินแดง
010193 161 ขนาดกลาง 45,000 10,000 55,000
19
 บ้านเขาตั้ง
010002 149 ขนาดกลาง 50,000 50,000
20
 บ้านท่ามะพร้าว
010059 142 ขนาดกลาง 19,000 15,000 10,000 44,000
21
 บ้านหลังโสด
010148 0 36,190 14,200 15,450 65,840
22
 บ้านเขาแก้ว
010108 0 42,950 42,950
23
 วัดบางโทง
010098 0 26,500 33,400 59,900
24
 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง
010168 0 33,930 41,070 75,000
25
 บ้านทุ่งสาคร
010205 0 85,000 85,000
26
 บ้านอ่าวลึกน้อย
010099 0 75,000 75,000
27
 บ้านบางโสก
010182 0 19,800 26,000 45,800
28
 วัดห้วยโต้
010035 0 32,000 25,500 57,500
29
 บ้านทับพล
010116 0 85,000 85,000
30
 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
010087 0 70,000 5,000 75,000
31
 บ้านโคกหาร
010136 0 55,365 19,635 75,000
32
 วัดภูมิบรรพต
010126 0 75,000 75,000
33
 บ้านพรุเตย
010064 0 74,800 74,800
รวมเงินทั้งสิ้น 727,905 960,855 504,180 2,192,940

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net