ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
480015 449 ขนาดใหญ่ 74,900 74,900
2
 บ้านรางม่วง
480278 96 ขนาดเล็ก 13,440 20,000 14,760 48,200
3
 รุจิรพัฒน์
480317 1079 ขนาดใหญ่ 30,000 40,000 70,000
รวมเงินทั้งสิ้น 43,440 134,900 14,760 193,100

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net