ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านปางยาง
380315 77 ขนาดเล็ก 15,000 70,000 85,000
2
 บ้านวังปลา
380519 34 ขนาดเล็ก 37,000 48,000 85,000
3
 บ้านซับสำราญใต้
380518 25 ขนาดเล็ก 15,300 23,540 7,200 46,040
4
 บ้านซับชมภู
380327 91 ขนาดเล็ก 35,900 2,500 46,600 85,000
5
 บ้านซับเดื่อ
380330 55 ขนาดเล็ก 47,050 31,200 78,250
6
 บ้านด่านเจริญชัย
380258 61 ขนาดเล็ก 55,000 30,000 85,000
7
 บ้านน้ำเดือด
380210 41 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
8
 บ้านไร่ขอนยางขวาง
380310 104 ขนาดเล็ก 70,000 70,000
9
 บ้านรังย้อย
380257 107 ขนาดเล็ก 26,595 26,705 31,700 85,000
10
 บ้านซับสำราญเหนือ
380520 62 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
11
 บ้านซับสามัคคี
380517 74 ขนาดเล็ก 83,130 83,130
12
 บ้านซับกระถินทอง
380292 53 ขนาดเล็ก 17,200 48,300 19,500 85,000
13
 บ้านยางสาว
380500 33 ขนาดเล็ก 35,000 30,000 20,000 85,000
14
 บ้านเนินสวรรค์
380329 50 ขนาดเล็ก 20,000 20,000 40,000
15
 บ้านเนินสมบูรณ์
380505 58 ขนาดเล็ก 10,000 35,000 40,000 85,000
16
 บ้านคลองตะคร้อ
380492 71 ขนาดเล็ก 80,000 80,000
17
 บ้านคลองกะโบน
380328 82 ขนาดเล็ก 15,000 68,850 83,850
18
 บ้านลำตาเณร
380324 65 ขนาดเล็ก 70,800 70,800
19
 บ้านใหม่วิไลวัลย์
380215 162 ขนาดกลาง 25,000 50,000 75,000
20
 บ้านเข็มทอง
380162 194 ขนาดกลาง 25,000 50,000 75,000
21
 บ้านไร่เหนือ
380320 199 ขนาดกลาง 20,200 20,200
22
 บ้านหนองโป่ง
380213 145 ขนาดกลาง 2,000 11,000 62,000 75,000
23
 บ้านหนองบัวทอง
380216 218 ขนาดกลาง 75,000 75,000
24
 บ้านศรีมงคล
380495 188 ขนาดกลาง 30,000 45,000 75,000
25
 ชุมชนบ้านโภชน์
380325 270 ขนาดกลาง 75,000 75,000
26
 บ้านนาเฉลียงใต้
380278 399 ขนาดใหญ่ 17,000 17,000
27
 บ้านหนองจอกวังกำแพง
380242 123 ขนาดกลาง 10,000 65,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 393,245 1,027,825 543,200 1,964,270

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net