ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านท่าผู
380345 65 ขนาดเล็ก 84,600 84,600
2
 บ้านซำภู
380423 86 ขนาดเล็ก 13,674 9,526 61,800 85,000
3
 บ้านหินกลิ้ง
380341 89 ขนาดเล็ก 25,000 60,000 85,000
4
 บ้านร่องกะถิน
380419 66 ขนาดเล็ก 70,000 70,000
5
 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47
380367 57 ขนาดเล็ก 16,200 19,900 42,100 78,200
6
 บ้านพร้าว
380368 35 ขนาดเล็ก 13,340 14,600 24,500 52,440
7
 บ้านห้วยข่อย
380376 80 ขนาดเล็ก 83,000 83,000
8
 บ้านโป่งช้าง
380474 22 ขนาดเล็ก 19,200 15,080 28,200 62,480
9
 บ้านโสก
380408 59 ขนาดเล็ก 55,000 30,000 85,000
10
 บ้านน้ำอ้อย
380370 52 ขนาดเล็ก 65,000 20,000 85,000
11
 บ้านวังเวิน
380338 53 ขนาดเล็ก 36,870 48,130 85,000
12
 บ้านห้วยอีจีน
380348 210 ขนาดกลาง 6,000 69,000 75,000
13
 หน้าศูนย์เครื่องมือกล
380424 290 ขนาดกลาง 75,000 75,000
14
 บ้านกลาง
380415 177 ขนาดกลาง 37,000 38,000 75,000
15
 บ้านวังยาว
380429 160 ขนาดกลาง 44,300 44,300
รวมเงินทั้งสิ้น 349,584 498,836 276,600 1,125,020

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net