ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 เมืองเพชรบูรณ์
380001 676 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
2
 ชุมชนบ้านน้ำร้อน
380050 175 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
 บ้านลาดแค
380105 215 ขนาดกลาง 58,400 58,400
4
 บ้านป่าบง
380054 137 ขนาดกลาง 60,000 60,000
5
 บ้านวังศาล
380551 152 ขนาดกลาง 64,700 64,700
6
 บ้านดงขุยใต้
380124 145 ขนาดกลาง 10,000 10,000
7
 บ้านน้ำเดื่อ
380035 66 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
8
 บ้านตะกุดจั่น
380118 104 ขนาดเล็ก 11,800 51,200 22,000 85,000
9
 บ้านโคกเจริญ
380100 28 ขนาดเล็ก 25,000 25,000
10
 บ้านป่าม่วง
380024 93 ขนาดเล็ก 10,860 7,200 65,000 83,060
11
 บ้านชัยมงคล
380073 110 ขนาดเล็ก 75,000 75,000
12
 บ้านท่าข้าม
380113 470 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 22,660 318,100 430,400 771,160

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net