ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านทุ่งทอง
350348 132 ขนาดกลาง 10,000 30,000 30,000 70,000
2
 บ้านหนองตะแบก
350065 89 ขนาดเล็ก 3,150 61,850 65,000
3
 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
350274 114 ขนาดเล็ก 10,620 13,960 55,350 79,930
4
 วัดวังแดง
350289 270 ขนาดกลาง 25,500 49,500 75,000
5
 ศรีประสิทธิ์วิทยา
350102 203 ขนาดกลาง 75,000 75,000
6
 วัดบ้านคลองข่อย
350341 40 ขนาดเล็ก 22,500 19,500 23,000 65,000
7
 ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)
350275 110 ขนาดเล็ก 36,000 36,000
8
 วัดใหม่วังหว้า
350328 72 ขนาดเล็ก 14,000 23,000 48,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 85,770 272,810 192,350 550,930

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net