ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)
350354 52 ขนาดเล็ก 20,000 3,500 43,500 67,000
2
 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)
350213 225 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
 อนุบาลสากเหล็ก
350300 672 ขนาดใหญ่ 7,000 42,000 49,000
4
 บ้านเนินขวาง
350236 255 ขนาดกลาง 72,080 72,080
5
 สระยายชีมิตรภาพที่ 79
350158 162 ขนาดกลาง 24,400 50,600 75,000
6
 อนุบาลวังทรายพูน
350254 373 ขนาดใหญ่ 30,000 20,000 20,000 70,000
รวมเงินทั้งสิ้น 221,480 81,100 105,500 408,080

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net