ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
360273 256 ขนาดกลาง 25,000 20,000 45,000
2
 บ้านพร้าว
360107 186 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
 บ้านหนองกระบาก
360422 80 ขนาดเล็ก 19,500 14,900 40,800 75,200
4
 บ้านห้วยทรายเหนือ
360155 186 ขนาดกลาง 10,000 4,000 8,000 22,000
5
 วิทยสัมพันธ์
360149 277 ขนาดกลาง 50,000 50,000
6
 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
360123 68 ขนาดเล็ก 60,000 60,000
7
 บ้านขอนสองสลึง
360086 41 ขนาดเล็ก 54,400 20,000 74,400
8
 บ้านท่าสะแก
360084 269 ขนาดกลาง 42,900 11,400 54,300
9
 บ้านเนินทอง
360095 300 ขนาดกลาง 36,400 38,600 75,000
10
 ชุมชนดิฎฐอำรุง
360280 122 ขนาดกลาง 56,900 18,100 75,000
11
 บ้านห้วยท้องฟาน
360085 178 ขนาดกลาง 75,000 75,000
12
 ชุมชนบ้านท่างาม
360407 80 ขนาดเล็ก 54,600 54,600
13
 บ้านแก่งทุ่ง
360122 81 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
14
 วัดเสนาสน์
360415 214 ขนาดกลาง 75,000 75,000
15
 บ้านน้ำจวง
360081 540 ขนาดใหญ่ 6,000 6,000
16
 วัดหนองหม้อแกง
360285 52 ขนาดเล็ก 14,000 39,000 12,000 65,000
17
 วัดวงฆ้อง
360320 77 ขนาดเล็ก 20,000 20,000
18
 ราษฎร์บำรุง
360305 31 ขนาดเล็ก 14,000 39,000 12,000 65,000
รวมเงินทั้งสิ้น 299,100 564,600 187,800 1,051,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net