ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
360348 150 ขนาดกลาง 9,280 9,280
2
 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
360331 83 ขนาดเล็ก 75,000 75,000
3
 เนินดินราษฎร์อุทิศ
360433 93 ขนาดเล็ก 20,000 35,000 30,000 85,000
4
 วัดราษฎร์สโมสร
360174 234 ขนาดกลาง 32,000 37,700 69,700
5
 วัดกรุงศรีเจริญ
360175 150 ขนาดกลาง 75,000 75,000
6
 บ้านหนองงา
360360 112 ขนาดเล็ก 84,000 84,000
7
 สามัคคีประชาราษฎร์
360344 47 ขนาดเล็ก 41,000 41,000
8
 บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
360453 198 ขนาดกลาง 75,000 75,000
9
 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
360377 44 ขนาดเล็ก 31,300 51,000 82,300
10
 บ้านวังพรม
360332 108 ขนาดเล็ก 33,000 33,000
11
 วัดย่านยาว
360193 38 ขนาดเล็ก 15,000 58,000 12,000 85,000
12
 บ้านทุ่งยาว
360458 82 ขนาดเล็ก 80,400 80,400
13
 บ้านหนองขมิ้น
360445 108 ขนาดเล็ก 25,000 50,000 75,000
14
 บ้านแม่ระกา
360392 273 ขนาดกลาง 74,600 74,600
15
 บ้านหนองพระ
360365 83 ขนาดเล็ก 34,200 37,800 72,000
16
 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
360363 231 ขนาดกลาง 10,000 7,000 10,000 27,000
17
 บ้านวังขวัญ
360455 174 ขนาดกลาง 75,000 75,000
18
 วัดดงข่อย
360399 47 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 217,780 699,900 285,600 1,203,280

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net