ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดศรีเมือง
620077 37 ขนาดเล็ก 65,000 65,000
2
 บ้านโพธิ์หอม
620070 42 ขนาดเล็ก 56,500 28,500 85,000
3
 บ้านป้อมประชานุกูล
620100 64 ขนาดเล็ก 16,200 10,500 37,500 64,200
4
 บ้านหนองไม้กอง
620176 68 ขนาดเล็ก 8,000 27,000 14,000 49,000
5
 อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
620053 69 ขนาดเล็ก 71,600 71,600
6
 วัดเต่าทอง
620080 83 ขนาดเล็ก 10,000 40,000 10,000 60,000
7
 บ้านนากาหลง
620099 83 ขนาดเล็ก 31,000 38,000 69,000
8
 บ้านนาสระลอย
620106 88 ขนาดเล็ก 19,300 18,090 26,980 64,370
9
 บ้านเนินยาง
620098 88 ขนาดเล็ก 20,000 65,000 85,000
10
 วัดยางเอน
620015 94 ขนาดเล็ก 15,000 15,000
11
 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
620159 98 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
12
 บ้านด่าน
620165 107 ขนาดเล็ก 18,190 18,190
13
 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
620095 175 ขนาดกลาง 19,750 35,250 20,000 75,000
14
 บ้านขุนนาวัง
620103 221 ขนาดกลาง 74,600 74,600
15
 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
620115 242 ขนาดกลาง 75,000 75,000
16
 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
620046 298 ขนาดกลาง 43,000 43,000
17
 บ้านปากคลองร่วม
620175 396 ขนาดใหญ่ 30,950 30,950
18
 บ้านลานกระบือ
620184 511 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 211,700 709,730 183,480 1,104,910

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net