ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 อนุบาลบ้านไร่
700135 567 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
2
 บ้านหูช้าง
700147 366 ขนาดใหญ่ 60,000 60,000
3
 บ้านเขาวง
700229 282 ขนาดกลาง 63,900 63,900
4
 บ้านสมอทอง
700256 224 ขนาดกลาง 75,000 75,000
5
 บ้านโกรกลึก
700231 223 ขนาดกลาง 75,000 75,000
6
 บ้านตลิ่งสูง
700258 183 ขนาดกลาง 52,300 20,800 73,100
7
 บ้านป่าอ้อ
700221 179 ขนาดกลาง 43,600 10,000 53,600
8
 วัดหนองบัว
700075 174 ขนาดกลาง 74,800 74,800
9
 บ้านท่าชะอม
700061 171 ขนาดกลาง 15,000 15,000
10
 บ้านวังหิน
700156 159 ขนาดกลาง 30,200 30,200
11
 บ้านคลองชะนี
700227 151 ขนาดกลาง 39,100 38,800 77,900
12
 บ้านเขาลูกโล่
700151 139 ขนาดกลาง 36,500 36,500
13
 บ้านหนองกระทุ่ม
700069 138 ขนาดกลาง 75,000 75,000
14
 วัดทัพคล้าย
700124 129 ขนาดกลาง 75,000 75,000
15
 วัดผาทั่ง
700175 123 ขนาดกลาง 65,000 65,000
16
 บ้านน้ำรอบ
700230 118 ขนาดเล็ก 8,000 8,000
17
 บ้านหนองบ่มกล้วย
700166 110 ขนาดเล็ก 49,900 49,900
18
 บ้านหนองไม้แก่น
700167 109 ขนาดเล็ก 37,500 37,500
19
 บ้านพุต่อ
700128 108 ขนาดเล็ก 65,200 65,200
20
 บ้านป่าเลา
700076 104 ขนาดเล็ก 84,400 84,400
21
 บ้านซับสุราษฎร์
700145 88 ขนาดเล็ก 40,000 40,000
22
 บ้านห้วยพลู
700171 80 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
23
 บ้านศาลาคลอง
700136 68 ขนาดเล็ก 84,800 84,800
24
 บ้านห้วยไผ่ขุย
700085 61 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
25
 บ้านทัพยายปอน
700218 57 ขนาดเล็ก 41,700 41,700
26
 บ้านหนองผักแพว
700259 53 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
27
 บ้านวังตอสามัคคี
700132 46 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
28
 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
700176 41 ขนาดเล็ก 11,800 57,900 69,700
29
 บ้านร่องมะดูก
700162 36 ขนาดเล็ก 79,300 79,300
30
 บ้านหนองแกเชียงราย
700148 28 ขนาดเล็ก 65,300 65,300
31
 บ้านเขาน้ำโจน
700222 81 ขนาดเล็ก 26,200 48,000 74,200
รวมเงินทั้งสิ้น 64,100 1,804,100 96,800 1,965,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net