ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านซิวาเดอ
420318 169 ขนาดกลาง 30,000 30,000
2
 บ้านเลโคะ
420308 168 ขนาดกลาง 40,000 20,000 60,000
3
 บ้านส้มป่อย
420165 159 ขนาดกลาง 14,500 14,500
4
 ชุมชนบ้านน้ำดิบ
420210 175 ขนาดกลาง 38,880 30,000 68,880
5
 บ้านห้วยโผ
420231 165 ขนาดกลาง 75,000 75,000
6
 อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
420266 128 ขนาดกลาง 1,400 25,000 26,400
7
 บ้านแม่ลาย
420276 65 ขนาดเล็ก 20,000 25,000 20,000 65,000
8
 บ้านหนองม่วน
420190 51 ขนาดเล็ก 15,950 15,950
9
 บ้านอุมโละเหนือ
420296 93 ขนาดเล็ก 4,980 27,770 32,750
10
 บ้านแม่หลุย
420290 162 ขนาดกลาง 10,000 20,000 30,000
11
 บ้านนาดอย
420291 235 ขนาดกลาง 20,000 35,000 20,000 75,000
12
 บ้านละอูบ
420179 148 ขนาดกลาง 5,000 30,000 20,000 55,000
13
 บ้านขุนแม่ลา
420164 94 ขนาดเล็ก 30,000 30,000
14
 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
420201 456 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
15
 บ้านสุดห้วยนา
420261 40 ขนาดเล็ก 35,000 35,000
16
 บ้านท่าตาฝั่ง
420234 150 ขนาดกลาง 30,000 30,000
17
 บ้านแม่ปุ๋น
420246 90 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
18
 บ้านแม่หาด
420292 138 ขนาดกลาง 10,000 20,000 30,000
19
 บ้านแม่นาจาง
420196 98 ขนาดเล็ก 4,980 21,000 25,980
20
 ดอนชัยวิทยา
420217 122 ขนาดกลาง 25,000 50,000 75,000
21
 บ้านแพะพิทยา
420219 168 ขนาดกลาง 48,940 48,940
22
 บ้านแม่เตี๋ย
420141 81 ขนาดเล็ก 9,000 20,000 29,000
23
 บ้านแม่กองแป
420230 86 ขนาดเล็ก 5,571 52,429 27,000 85,000
24
 สังวาลย์วิทยา
420247 481 ขนาดใหญ่ 37,720 37,000 74,720
รวมเงินทั้งสิ้น 337,031 566,139 268,950 1,172,120

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net