ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
420335 80 ขนาดเล็ก 6,600 17,800 23,480 47,880
2
 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
420081 304 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
3
 บ้านสบป่อง
420096 129 ขนาดกลาง 12,000 18,000 25,000 55,000
4
 บ้านแม่ปิง
420053 183 ขนาดกลาง 50,000 20,000 70,000
5
 บ้านแม่สุริน
420006 42 ขนาดเล็ก 20,000 32,520 52,520
6
 บ้านป่ายาง
420073 75 ขนาดเล็ก 15,000 70,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 53,600 263,320 68,480 385,400

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net