ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พะเยา เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านโจ้โก้
320093 101 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
2
 บ้านสบบง
320256 72 ขนาดเล็ก 69,560 69,560
3
 บ้านแบ่ง
320219 55 ขนาดเล็ก 41,000 44,000 85,000
4
 บ้านทุ่งติ้ว
320261 116 ขนาดเล็ก 35,000 35,000 70,000
5
 บ้านปางมดแดง
320119 124 ขนาดกลาง 42,300 42,300
6
 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
320257 256 ขนาดกลาง 75,000 75,000
7
 บ้านถ้ำผาลาด
320105 153 ขนาดกลาง 48,800 26,200 75,000
8
 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
320056 731 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
9
 บ้านห้วยแม่แดง
320182 84 ขนาดเล็ก 32,600 4,600 26,700 63,900
10
 บ้านปางวัว
320115 36 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
11
 บ้านใหม่ร่มเย็น
320096 97 ขนาดเล็ก 15,000 70,000 85,000
12
 บ้านทุ่งหล่ม
320107 107 ขนาดเล็ก 14,300 70,600 84,900
13
 บ้านน้ำมิน
320102 218 ขนาดกลาง 27,600 14,000 29,000 70,600
รวมเงินทั้งสิ้น 179,300 546,260 240,700 966,260

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net