ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พะเยา เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 ชุมชนบ้านแม่ใส
320001 228 ขนาดกลาง 400 74,600 75,000
2
 ชุมชนบ้านตุ้มท่า
320037 90 ขนาดเล็ก 40,000 25,000 20,000 85,000
3
 บ้านภูเงิน
320046 178 ขนาดกลาง 22,095 52,905 75,000
4
 บ้านศาลา
320054 81 ขนาดเล็ก 14,000 14,000
5
 บ้านทุ่งหลวง
320148 39 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
6
 บ้านค่า
320154 200 ขนาดกลาง 75,000 75,000
7
 บ้านปิน
320166 134 ขนาดกลาง 27,183 47,817 75,000
8
 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
320235 118 ขนาดเล็ก 15,000 70,000 85,000
9
 บ้านห้วยเจริญราษฏร์
320244 77 ขนาดเล็ก 68,025 16,975 85,000
10
 เจริญใจ
320239 63 ขนาดเล็ก 9,000 76,000 85,000
11
 บ้านหนองสระ
320246 44 ขนาดเล็ก 19,040 45,960 20,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 178,648 388,847 256,505 824,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net