ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.น่าน เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านปางแก
250282 338 ขนาดใหญ่ 5,000 25,000 15,000 45,000
2
 รีม-ป่าคา
250152 188 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
 บ้านดอยติ้ว
250171 227 ขนาดกลาง 75,000 75,000
4
 ชุมชนบ้านดอนตัน
250166 135 ขนาดกลาง 45,000 30,000 75,000
5
 ชุมชนศิลาเพชร
250220 174 ขนาดกลาง 10,000 25,000 5,000 40,000
6
 ชุมชนศิลาแลง
250241 288 ขนาดกลาง 35,000 35,000
7
 ไตรประชาวิทยา
250235 206 ขนาดกลาง 75,000 75,000
8
 บ้านไร่
250233 195 ขนาดกลาง 22,900 15,000 15,000 52,900
9
 บ้านปงสนุก
250226 226 ขนาดกลาง 37,000 38,000 75,000
10
 ชุมชนบ้านเฟือยลุง
250274 254 ขนาดกลาง 75,000 75,000
11
 บ้านบ่อหยวก
250360 284 ขนาดกลาง 57,800 57,800
12
 บ้านบ่อหลวง
250363 141 ขนาดกลาง 75,000 75,000
13
 บ้านน้ำรีพัฒนา
250392 158 ขนาดกลาง 44,100 20,800 64,900
14
 บ้านสะเกิน
250383 92 ขนาดเล็ก 60,000 60,000
15
 บ้านสบสาย
250174 46 ขนาดเล็ก 75,000 75,000
16
 บ้านน้ำแป่ง
250189 22 ขนาดเล็ก 52,900 20,000 72,900
17
 บ้านยู้
250157 99 ขนาดเล็ก 67,000 67,000
18
 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์
250181 49 ขนาดเล็ก 5,000 20,000 5,000 30,000
19
 บ้านเสี้ยว
250164 68 ขนาดเล็ก 40,000 45,000 85,000
20
 ศรีสระวงศ์
250204 65 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
21
 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)
250222 90 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
22
 บ้านนาฝาง
250219 37 ขนาดเล็ก 25,000 30,000 55,000
23
 ไตรคามวิทยา
250249 50 ขนาดเล็ก 45,000 45,000
24
 บ้านน้ำลาด
250287 47 ขนาดเล็ก 5,000 50,000 25,000 80,000
25
 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง
250372 98 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 688,900 666,600 290,000 1,645,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net