ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.น่าน เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
250018 26 ขนาดเล็ก 25,000 28,000 22,000 75,000
2
 บ้านไชยสถาน(เวียงสา)
250020 67 ขนาดเล็ก 10,000 45,000 55,000
3
 บ้านน้ำพาง
250306 122 ขนาดกลาง 16,950 58,050 75,000
4
 บ้านห้วยบง
250297 80 ขนาดเล็ก 70,300 70,300
5
 บ้านน้ำหิน
250119 41 ขนาดเล็ก 13,600 49,800 18,500 81,900
6
 บ้านทัพม่าน
250143 30 ขนาดเล็ก 26,000 35,000 10,000 71,000
7
 บ้านฟ้า
250319 130 ขนาดกลาง 17,040 54,120 71,160
8
 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
250425 100 ขนาดเล็ก 32,500 11,360 43,860
9
 ไตรธารวิทยา
250075 71 ขนาดเล็ก 15,000 70,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 156,090 281,330 190,800 628,220

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net