ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
390218 240 ขนาดกลาง 15,000 15,000
2
 บ้านบ่อแก้ว
390278 134 ขนาดกลาง 45,000 30,000 75,000
3
 บ้านนาปลากั้ง
390268 109 ขนาดเล็ก 84,900 84,900
4
 บ้านแม่กระต๋อม
390233 145 ขนาดกลาง 9,900 9,900
5
 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
390200 100 ขนาดเล็ก 18,000 18,000
6
 บ้านแม่บงใต้
390242 38 ขนาดเล็ก 20,000 65,000 85,000
7
 บ้านแม่บงเหนือ
390243 30 ขนาดเล็ก 50,000 50,000
8
 บ้านร่องแค
390096 28 ขนาดเล็ก 65,200 65,200
9
 บ้านป่าไผ่
390279 24 ขนาดเล็ก 4,300 24,000 28,300
รวมเงินทั้งสิ้น 202,500 174,800 54,000 431,300

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net