ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดผักกาด
060146 148 ขนาดกลาง 48,000 48,000
2
 วัดพังงอน
060135 186 ขนาดกลาง 70,000 70,000
3
 บ้านเขาแก้ว
060171 160 ขนาดกลาง 75,000 75,000
4
 วัดบางสระเก้า
060121 108 ขนาดเล็ก 20,000 62,400 82,400
5
 บ้านน้ำตกพลิ้ว
060124 86 ขนาดเล็ก 10,000 27,000 37,000
6
 วัดตะปอนน้อย
060069 127 ขนาดกลาง 75,000 75,000
7
 บ้านวังตัก
060107 45 ขนาดเล็ก 9,100 39,900 36,000 85,000
8
 บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์)
060131 53 ขนาดเล็ก 51,200 33,800 85,000
9
 บ้านบ่อ
060089 106 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 293,300 148,700 200,400 642,400

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net