ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านห้วยฮ่อม
390123 151 ขนาดกลาง 8,000 50,000 58,000
2
 บ้านในเวียง
390046 60 ขนาดเล็ก 10,000 75,000 85,000
3
 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
390024 100 ขนาดเล็ก 15,000 15,000
รวมเงินทั้งสิ้น 33,000 75,000 50,000 158,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net