ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านเด่นเหล็ก
690161 194 ขนาดกลาง 19,800 30,800 24,400 75,000
2
 น้ำพร้าสามัคคี
690117 331 ขนาดใหญ่ 14,390 60,610 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 19,800 45,190 85,010 150,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net