ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านคลองเรียงงาม
690213 70 ขนาดเล็ก 10,000 30,000 40,000
2
 บ้านหลักร้อย
690226 152 ขนาดกลาง 30,250 43,970 74,220
3
 ประชาชนอุทิศ
690048 99 ขนาดเล็ก 21,000 45,000 9,000 75,000
4
 วัดพญาปันแดน
690202 141 ขนาดกลาง 75,000 75,000
5
 นานกกก
690252 138 ขนาดกลาง 25,000 50,000 75,000
6
 พิชัยดาบหัก 1
690036 137 ขนาดกลาง 60,000 60,000
รวมเงินทั้งสิ้น 61,250 203,970 134,000 399,220

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net