ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านแม่เบิน
500345 24 ขนาดเล็ก 57,050 22,500 79,550
2
 บ้านปงถ้ำ
500202 102 ขนาดเล็ก 53,300 53,300
3
 บ้านแม่สุก
500327 47 ขนาดเล็ก 28,840 16,800 24,600 70,240
4
 แจ้คอนวิทยา
500349 218 ขนาดกลาง 20,000 50,000 70,000
5
 ร่องเคาะวิทยา
500216 297 ขนาดกลาง 6,900 66,800 73,700
6
 บ้านสบลี
500362 80 ขนาดเล็ก 35,000 50,000 85,000
7
 บ้านใหม่พัฒนา
500361 159 ขนาดกลาง 25,000 50,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 226,090 133,600 147,100 506,790

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net