ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านวัฒนา
500482 36 ขนาดเล็ก 10,000 55,000 65,000
2
 บ้านแม่กึ๊ด
500444 75 ขนาดเล็ก 14,500 60,000 74,500
3
 บ้านบอม
500114 115 ขนาดเล็ก 65,490 19,400 84,890
4
 บ้านสามขา
500137 55 ขนาดเล็ก 52,500 32,500 85,000
5
 บ้านป่าตาล
500168 121 ขนาดกลาง 11,900 63,100 75,000
6
 บ้านท่าเกวียน
500148 111 ขนาดเล็ก 8,000 32,500 22,000 62,500
7
 ล้อมแรดวิทยา
500164 246 ขนาดกลาง 5,000 60,000 10,000 75,000
8
 บ้านนาโป่ง
500180 41 ขนาดเล็ก 12,000 30,000 14,000 56,000
9
 แม่วะวิทยา
500152 91 ขนาดเล็ก 7,700 7,700
10
 บ้านทุ่งขาม
500307 74 ขนาดเล็ก 10,000 65,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 136,890 385,200 138,500 660,590

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net