ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 สบมายสามัคคีวิทยา
500013 106 ขนาดเล็ก 25,200 29,870 55,070
2
 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)
500001 93 ขนาดเล็ก 20,000 25,000 10,000 55,000
3
 บ้านหัวทุ่ง(เมืองลำปาง)
500014 89 ขนาดเล็ก 10,000 63,470 73,470
4
 บ้านป่าตันกุมเมือง
500025 49 ขนาดเล็ก 25,000 40,000 65,000
5
 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3
500019 127 ขนาดกลาง 26,580 34,000 60,580
6
 บ้านสบพลึง
500248 105 ขนาดเล็ก 81,000 81,000
7
 บ้านอ้อน
500243 211 ขนาดกลาง 29,740 29,740
8
 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
500225 471 ขนาดใหญ่ 74,890 74,890
9
 วัดสบจาง
500465 54 ขนาดเล็ก 24,000 24,000
10
 บ้านนาสัก
500467 103 ขนาดเล็ก 50,000 50,000
11
 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์
500470 177 ขนาดกลาง 10,000 10,000 20,000
รวมเงินทั้งสิ้น 170,520 243,230 175,000 588,750

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net